Avamar Administration (EMC-AA)

Kurz EMC Avamar Administration poskytuje ú?astník?m znalosti a dovednosti pot?ebné k administrování, monitorování a troubleshootingu EMC Avamaru. V pr?b?hu kurzu budete seznámeni s Avamar best practices. Kurz kombinuje teoretický výklad s mno?stvím praktických cvi?ení. Kurz povede zku?ený a certifikovaný lektor EMC v ?eském jazyce. Podkladové materiály jsou v angli?tin?.

Pro více informací (v angli?tin?) klikn?te zde.

Cílová skupina

Kurz je vhodný zejména pro systémové techniky, specialisty podpory, kte?í instalují, konfigurují a poskytují podporu EMC Avamar.

Cíle kurzu

Po skon?ení kurzu bude ú?astník schopen:
 • popsat výhody EMC Avamar oproti tradi?ním systém?m backupu
 • definovat Avamar terminologii
 • popsat komponenty a procesy systému Avamar
 • popsat de-duplika?ní proces
 • nainstalovat software Avamar Administrator a Client
 • provád?t plánované a ad-hoc zálohy z rozhraní Avamar Administrator a Client
 • obnovit soubory pomocí rozhraní Avamar Administrator a Avamar Web Restore
 • popsat typy Avamar replikací a konfigurovat Avamar standard replikaci
 • popsat ?innosti ka?dodenní údr?by: checkpoints, HFS checks, garbage collection
 • vyu?ívat nástroje Avamar k sledování systému, údr?b?, ?ízení zdroj? a odstran?ní problém?
 • P?edpoklady ú?astníka

Aby byl kurz pro ú?astníky maximáln? p?ínosný, je vhodná znalost následujících oblastí:

Zálohování a obnova
Avamar systémová ?e?ení
Sí?ová administrace v prost?edí TCP/IP