Avamar Administration, Installation and Configuration (EMC-AAIC)

Spole?nost EMC ?eská republika ve spolupráci se spole?ností DataScript, která je autorizovaným tréninkovým partnerem spole?nosti EMC, p?ipravila pro své
partnery kurz EMC Avamar Administration, Installation and Configuration. Kurz poskytne ú?astník?m nezbytné znalosti k instalaci, nastavení, správ?, sledování a odstra?ování problém? zálohovacího software EMC Avamar. B?hem praktického ?kolení si studenti projdou instalací jedno a více nodového Avamar serveru, nastaví a provedou zálohy a dále si procvi?í úlohy spojené s p?idáním a nahrazením nodu. B?hem kurzu budou ú?astníci seznámeni s doporu?eným optimálním postupem.

Pozn.: Tento kurz je kombinací kurzu EMC Avamar Administration a EMC Avamar Installation and Configuration

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro systémové techniky a specialisty podpory z ?ad EMC partner?, kte?í instalují, konfigurují a poskytují podporu EMC Avamar.

Cíle kurzu

Po skon?ení kurzu bude ú?astník schopen:
 • popsat funkce EMC Avamar
 • popsat de-duplika?ní proces
 • nainstalovat a nastavit software Avamar Server (jedno a více nodová konfigurace)
 • provád?t nahrazení a p?idání nod?
 • nainstalovat software Avamar Administrator a Client
 • nastavit a provád?t plánované a ad-hoc zálohy
 • obnovit soubory pomocí r?zných rozhraní Avamar
 • nastavit a spou?t?t Avamar replikaci
 • popsat ?innosti ka?dodenní údr?by: checkpoints, HFS checks, garbage collection
 • vyu?ívat nástroje Avamar k sledování systému, údr?b?, ?ízení zdroj? a odstran?ní problém?
 • P?edpoklady ú?astníka

Aby byl kurz pro ú?astníky maximáln? p?ínosný, je vhodná znalost následujících oblastí:
 • Zálohování a obnova
 • Avamar systémová ?e?ení
 • Sí?ová administrace v prost?edí TCP/IP