Data Domain System Administration (MR-1CP-DDSADMIN)

Kurz EMC Data Domain System Administration poskytuje v?domosti a dovednosti pot?ebné ke konfiguraci a ?ízení systém? Data Domain. Kurz poskytuje praktické ?kolení jak pracovat s Data Domain systémy, konfiguraci a jejich integraci do existujícího prost?edí, upgrade systém?, p?ipojení k síti a konfiguraci se zálohovacími software, práce s datovými zálohami, replikace dat do vzdálených lokalit, a obnovení dat po ztrát?.

Cílová skupina

Tento kurz je ur?en pro administrátory, pomocný personál a dal?í pracovníky odpov?dné za pou?ívání a údr?bu Data Domain system?.

Cíle kurzu

Po skon?ení kurzu bude ú?astník schopen:
 • Popsat znaky Data Domainu, jeho výhody, sí?ové umíst?ní a integraci
 • Nakonfigurovat základní nastavení, CIFS shares a NFS mounts
 • Analyzovat a projektovat vyu?ití kapacity
 • ?ídit a optimalizovat ?i?t?ní a ozdravování dat
 • Ov??ení steady state
 • Konfigurace replikací
 • Pou?ití automatických log? a výstrah
 • Monitorovat p?es SNMP
 • Obnovit data
 • Konfigurace VTL a/nebo Open Storage
 • Konfigurace p?ístupových práv
 • Upgradovat systémový software
 • ?ídit softwarové licence
 • Vysv?tlit integraci se zálohovacími softwary
 • P?edpoklady ú?astníka

K porozum?ní látce a úsp??nému dokon?ení kurzu je t?eba, aby student m?l základní znalosti a dovednosti. Je nutné rozum?t zp?sobu ukládání dat v po?íta?i a sí?ovým a backupovým koncept?m. Pro absolvování kurzu není pot?eba ?ádný prerekvisitní kurz.