Ethical Hacking (TD-ETHHAC)

?kolení Ethical Hacking provede studenta základy informa?ní bezpe?nosti, nezbytnými pojmy a poskytne mu základní orientaci v normách a dostupných bezpe?nostních ?e?eních. Na toto pak navá?e p?ehled hrozeb, problematika jejich klasifikace a ukázky vybraných úto?ných metod (spoofing, tampering, privillege escalation, denial of service apod.). Nedílnou sou?ástí je i úvod do sociálního in?enýrství, tematika ?kodlivého kódu a anatomie komplexn?j?ích útok? dopln?ná o praktické ukázky SQL injection, Buffer-Overflow, MiTM apod. Po absolvování kurzu bude student schopen orientace v oblasti informa?ní bezpe?nosti, ale bude mít také velmi konkrétní p?edstavu o mechanice jednoduchých i komplexních útok?, které mohou cílit na jeho organizaci.