Organizačné informácie

Termín konania, dĺžka a cena kurzu

Všetky tieto informácie sú uvedené pri jednotlivých ponukách kurzov. V prípade, že tieto informácie pri danom kurze nenájdete, kontaktujte nás na uvedených telefónnych číslach, alebo emailových adresách, radi vám na vaše otázky odpovieme. Okrem pevných termínov vyhlásených spravidla na obdobie 6 mesiacov dopredu, sa termíny kurzov vypisujú podľa aktuálneho dopytu. Tech Data Academy si vyhradzuje právo zmeniť termíny a ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Termíny a ceny potvrdené na prihláške zostávajú v platnosti. Ponúkame vám tiež možnosť usporiadať štandardné alebo modifikované kurzy výhradne pre vašu organizáciu v termíne a rozsahu podľa dohody.

Prihlášky

Prihlášku do kurzu si môžete vyžiadať telefonicky alebo e-mailom. Záväzná prihláška s uvedeným termínom a cenou kurzu vám následne bude zaslaná elektronicky. Prihláška na internete slúži iba ako informácia pre koordinátorku o bezprostrednom záujme zákazníka o kurz. Tomuto zákazníkovi bude opäť zaslaná záväzná prihláška.

Predbežné znalosti

V popise každého kurzu sú uvedené potrebné vstupné znalosti študenta. Posúdenie spôsobilosti k absolvovaniu zvoleného kurzu je plne v kompetencii zákazníka. Upozorňujeme však na to, že vyučujúci sú viazaní osnovou kurzu a nemôžu vkladať do výkladu pasáže doplňujúce predpokladané znalosti.

Denný program

Kurzy spravidla začínajú o 9:30 a končia sa v čase medzi 16. a 17. hodinou. V prípade kurzu IBM Lotus Domino a IBM Lotus Notes sú začiatky kurzu stanovené na 9:00. Koniec kurzov je podľa potreby uspôsobený požiadavkám zákazníkov.

Občerstvenie

V priebehu kurzu je účastníkom k dispozícii občerstvenie a je pre nich zabezpečený obed podľa podmienok strediska, v ktorom kurz prebieha. Bližšie informácie o mieste konania kurzu nájdete v pozvánke do kurzu, ktorá je účastníkom zasielaná pred jeho konaním.

Vyhodnotenie kurzu

Našou snahou je, aby všetky poskytované kurzy mali tú najvyššiu úroveň a aby zodpovedali profesionálnym požiadavkám. Prosíme preto všetkých študentov, aby po skončení kurzu vyplnili formulár "Hodnotenie kurzu". Takto získané informácie nám umožňujú trvalo udržiavať vysoký štandard nášho školiaceho strediska.

Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Všetci účastníci kurzov, ktorí mali účasť na kurze najmenej 75%, získajú osvedčenie o jeho absolvovaní. Školiace stredisko nepodáva žiadne informácie o výsledkoch jednotlivých účastníkov, ani o ich vedomostiach pred, počas alebo po skončení kurzu.